Algemene voorwaarden

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 2

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 3

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door het in ontvangst nemen of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.

Artikel 4

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 6

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper, totdat het factuur is voldaan.

Artikel 7

Bij aflevering van een mobiliteitshulpmiddel met tussenkomst, al dan niet forfetair, dient de oplegkost volledig betaald te worden.

Artikel 8

Doet u beroep onze dienstverlening om transport te organiseren naar een Roltoel Adviesteam in het ziekenhuis in functie van een RAT verslag, doch kan u niet aanwezig zijn dan wordt er verwacht dat u tenminste 24 uur op voorhand ons hiervan op de hoogte stelt. Bij niet tijdige kennisgeving wordt er een kost aangerekend van 30 Euro inc. BTW ter compensatie.

Artikel 9

Op de door ons geleverde goederen is de garantieregeling van de fabrikant van toepassing. Beschadigingen, veroorzaakt door ongeval of ondeskundig gebruik van het artikel, vallen niet onder waarborg. De waarborg kan enkel in aanmerking worden genomen, nadat het beschadigd artikel door onze technische dienst is gekeurd, en naderhand door de fabrikant van het betreffende artikel. Waarborg dekt enkel de defecte onderdelen. Het werk en de verplaatsingskosten worden altijd aangerekend. Geen garantie op banden en vrijwillige beschadiging aangebracht door:
• Schade te wijten aan het verkeerd gebruik van het product in kwestie
• Beschadiging tijdens het transport
• Een val of ongeval
• Een demontage, wijziging of herstelling uitgevoerd buiten onze firma
• Op normale slijtage onderdelen – lampen – koolborstels – motorremslijtage
Samengevat: delen die niet voortvloeien door fabrieksfouten.
Onze diensten zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Onze hulpmiddelen worden afgeleverd in perfecte staat, gekend, gezien en goedgekeurd door de koper, samen met betreffende handleiding en het accu instructie document, indien het toestel over een accu zou beschikken.
Bovendien moet er, om in aanmerking te komen voor garantie, een bewijs bijgeleverd worden van jaarlijks onderhoud

Artikel 10

Op de fabriek gemonteerde en in na-service gemonteerde batterijen is volgende garantie regeling van toepassing. In onze werkplaats wordt volgende procedure gevolgd i.v.m accu garantie en garantie aanvraag procedure.