Demo overeenkomst

De ondergetekende

1. (naam demo aanbieder), wonende (adres demo aanbieder) te (maatschappelijke zetel demo aanbieder), hierna te
noemen Partij A,

en

2. (naam demo gebruiker), wonende aan de (adres demo gebruiker) te (woonplaats demo gebruiker), hierna te noemen
huurder, hierna te noemen Partij B,

Partijen komen als volgt overeen:

Artikel 1
a) Partij A stelt aan Partij B ter beschikking het volgende: ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product), voor de
periode van ____ (Periode of onbepaalde tijd tot nadere opzegging van Partij A of Partij B).
b) Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van de door Partij A ter beschikking gestelde ____ (omschrijving van het in
bruikleen gegeven product) is Partij B verplicht deze bruikleenovereenkomst voor akkoord te tekenen.
c) Partij B verklaart het genoemde ____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in goede staat (of nadere
omschrijving staat) in ontvangst te hebben genomen.
d) ____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) blijft te allen tijde eigendom van Partij A.

Artikel 2
a) Partij B is verplicht als een goed huisvader voor de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) te zorgen en
deze te onderhouden.
b) Partij B zal de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in overeenstemming met de bestemming te
gebruiken en draagt op eigen rekening zorg voor een verzekering tegen schade door brand, gebruik in welke vorm dan ook, en
diefstal.
c) Partij B zal de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) bij het einde van de bruikleenovereenkomst aan
Partij A in goede staat retourneren.
d) Kosten voor het onderhoud tijdens de bruikleenovereenkomst van de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven
product) zijn voor rekening van Partij B.

Artikel 3
a) De ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) mag slechts gebruikt worden door Partij B in persoon en
zonder toestemming van Partij A niet door derden;
b) Het is Partij B niet toegestaan de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in enigerlei vorm te verhuren
aan derden.
c) Het is Partij B niet toegestaan de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) buiten Beglië te verplaatsen.

Artikel 4
a) Partij B verplicht zich de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) na het verstrijken van de
buikleenperiode onmiddellijk aan Partij A te retourneren, al dan niet mits hulp van derden, op kosten van Partij B.

Artikel 5
a) Partij A behoudt zich het recht voor deze bruikleenovereenkomst te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan Partij B
worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend. Voorgaande
Bruikleenovereenkomsten komen hiermee te vervallen;
b) Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen Partij A en Partij B worden opgelost.

Aldus overeengekomen en ondertekend te _____(Plaats), dd. _____ (datum)

Partij A
Naam 
Handtekening

Partij B
Naam
Handtekening