Verhuurvoorwaarden

Artikel 1
De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de exploitatiepunten
van de verhuurder of op een afgesproken locatie.
Toezegging van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de
overeenkomst noch tot schadeloosstelling.

Artikel 2
De huur eindigt ofwel bij het einde van de huurtermijn indien deze werd bepaald ofwel op de dag van de terugkeer in de
magazijnen van de verhuurder, of op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de
verhuurder van een ontvangstbewijs.

Artikel 3
Bij wanbetaling heeft de verhuurder het recht om op ieder ogenblik het huurcontract op te zeggen, mits het bericht per
aangetekende brief tenminste 7 kalenderdagen vooraf. De termijn gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is
afgegeven. Na verloop van de opzeggingstermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

Artikel 4

Van zodra de huurtermijn beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft, zonder beroep te moeten doen op een rechter, vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde terug te laten terughalen, waar het zich ook mag bevinden, doch is daartoe niet verplicht. Alle kosten zoals vb. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Wanneer een goed bij het beëindigen van de huurtermijn niet werd terugbezorgd, kan de verhuurder verder de huurprijs blijven aanrekenen en nadien, wanneer de verhuurder het wenst, kan hij de verkoopprijs aanrekenen zonder dat dit afbreuk doen aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs. De keuze van de datum van het factureren van de verkoopprijs en dus het eindigen van de huur ligt volledig bij de verhuurder.

Artikel 5
De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat, onverminderd zijn verhaal op derden.
De verhuurder kan, over de gehele duurtijd, niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade of hinder die het gehuurde goed,
of het gebruik ervan, zelfs bij correct gebruik, aan derden zou veroorzaken. De huurder zal de verhuurder vrijwaren van iedere
eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

Artikel 6
De huurder dient een som vooruit te betalen aan een vastgelegd bedrag, verhoogd met een waarborg en eventuele andere
kosten (toebehoren, vervoer, …).

Artikel 7
De verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gangbare tarieven aan te passen.

Artikel 8
De waarborg moet betaald worden bij of voor het afsluiten van het contract. De waarborg kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De verhuurder kan de waarborg aftrekken van alle verschuldigde bedragen. Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zodra de verhuurder alle huur- en andere verplichtingen heeft voldaan. De waarborg, geeft nooit recht op intresten.

Artikel 9
Wanneer het materiaal ongereinigd wordt teruggebracht, zullen de kosten voor reiniging aangerekend worden, ten bedrage van
de door ons gepresteerde uren met een minimum van 40 Euro inc. BTW.

Artikel 10
Normale slijtage: Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder
daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn
rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder.
Voor andere herstelwerkzaamheden dan voor normale slijtage mag de huurder zelf geen herstelwerkzaamheden uitvoeren of
laten uitvoeren, maar dient elke herstelling door de verhuurder uitgevoerd te worden waarbij de kosten ten laste zijn van de
huurder.

Artikel 11
Het is de huurder verboden behouden schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te
lenen, of onder welk ander beding dan ook, aan derden te overhandigen.

Artikel 12
Het is de huurder verplicht, indien het een levering in bv. een appartementsgebouw betreft melding te maken of er al dan niet
beschikt kan worden over een inpandige lift. Er wordt een extra installatiekost aangerekend van 15 Euro inc. BTW indien er geen gebruik kan gemaakt worden van een inpandige lift. De verhuurder kan ten allen tijde afzien van de verhuur en/ of installatie opdracht indien deze laatste beslist dat de installatie technisch te veel ondersteuningsmiddelen vraagt om deze om een comfortabele manier te kunnen uitvoeren.

Artikel 13
Het is verboden te roken in het ziekenhuisbed.

Artikel 14
Het is de huurder verplicht voor wat betreft de huur van een elektrisch ziekenhuisbed een stopcontact, voltage 220V te voorzien
met penaarding in een straal van 2 meter om het bed.

Artikel 15
Voor de levering en ophalen van de goederen bij de huurder thuis, of door hem aangeduide locatie, wordt er verwacht dat er op
een wettelijke manier kan geparkeerd worden met een bestelwagen categorie B opdat laden en lossen kan gebeuren op
maximum 100 meter van de afgesproken locatie.

Artikel 16
Voor de levering en installatie van een ziekenhuisbed wordt er verwacht dat er voldoende vrije ruimte van ten minste 2 op 2.5
meter wordt voorzien opdat de installatie op een ordelijke manier kan gebeuren. Indien er door onze diensten vrije ruimte
moet worden vrijgemaakt brengt dit een extra installatiekost mee van 10 Euro inc. BTW.

Artikel 17
Bij ontvangst van de goederen dienen de minimum kosten voor een overeengekomen huurperiode, alsook de waarborg voor de
geleverde goederen, als de eventuele transportkosten te worden voldaan bij levering en eventuele installatie.

Artikel 18
Deze lijst wordt als niet limitatief gezien en kan ten allen tijde, zonder voorafgaande melding aan de eventuele huurder, worden
aangepast door de verhuurder. De huurder stemt in met deze eventuele aanpassingen gaat akkoord met de door de verhuurder
gestelde voorwaarden.